Хата Йога

Като говорим днес за Йога, обикновено разбираме Хата Йога (физическа Йога). Това е пътят на отличното здраве. Според йогите нашето тяло е оживено от "положителни" и "отрицателни" токове и когато тези токове са в пълно равно­весие, се радваме на отлично здраве. С езика на древната символика "положителният" ток се означава с думата "Ха" (Слънце), а "отрицателният" се нарича "Тха" (Луна). От сли­ването на двете думи се получава Хата (Хатха) Йога — в смисъл на отлично познаване на двете енергии (на Слънцето — положителна и на Луната — отрицателна), тяхното хар­монично свързване, пълното им равновесие и възможността за контрол върху тях (пълното им подчинение — "жюг", в наша полза). Понеже "Ха" означава също индивидуална ду­ша, а "Тха" е едно от имената на бог Шива, в един по-висш смисъл "Хатха" може да се тълкува като единение на човека с Бога, т.е. с Космоса.
Каквото и да е тълкуванието, то винаги е предпоставка за по-пълноценно общуване с природата, като се възползваме от познаването на нейните закони, както и на закономернос­тите, управляващи функционирането на нашия организъм. Един практикуващ Хата Йога, който е достигнал най-висшия етап на системата, владее до съвършенство своето тяло. Чрез продължителни и целенасочени упражнения йогите добиват способност да управляват вегетативните си функции, т.е. да контролират съзнателно функцииите на автономно работе­щите вътрешни органи. Така например йогите са в състояние да регулират волево дейността на сърцето и да избягват не­желателното ускоряване на сърдечния ритъм при емоционална превъзбуда (внезапна голяма скръб или радост), водещо до увреждане на сърцето.
Йогите казват, че физическо и умствено съвършенство може да постигне всеки, който системно и целенасочено изпълнява конкретна програма от упражнения. Йогийските физически по­зи (асани) имат дълбоко физиологично въздействие и значи­телен формиращ ефект както върху мускулите, така и върху структурата на вътрешните органи и системи на човека. Та­къв вид функционално натоварване на мускулите и проприо-рецепторите им, а чрез тях — на вегетативната нервна система, на сърцето и на кръвообращението, на дихателния апарат, не съществува при никоя друга система. Всяко уп­ражнение се характеризира с целенасоченост и асаните имат задача да усъвършенствуват отделните органи на човешкия организъм. Постигнатата по този начин жизнеспособност и гъвкавост на тялото при системно практикуване на Йога мо­же да се запази до края на живота.
Основната задача на системата Хата Йога е борбата срещу преждевременното остаряване на организма. Сега науката се стреми не само да удължава човешкия живот, а да забави настъпването на стареенето. Професор Бурлие — директор на Центъра по геронтология в Париж, казва: "Би ли имало полза да доживееш до дълбока старост, но безсилен и бол­нав? Днес проблемът се състои в това — не да прибавим го­дини към живота, а да придадем живот към годините."
В историята на медицината Хата Йога държи първо място в борбата срещу остаряването. По мнението на чуждестранни наблюдатели, които потвърждават описанията на старите индийски източници, на територията на Индия са намерени значителен брой 300-годишни йоги. Шри Йогендра — дирек­тор на Научноизследователския, институт в Бомбай, дава убедителни факти от живота на йог Парамхамса от Малза-бу, родил се през 1789 г. и живял до 1921 г. Според Госвами известният йог Локантха е живял 166 години, а Свами Тай-ланга — 280. По думите на Дхирендра Брахмачари (117 г.) неговият учител Шри Картакея е бил "благословен" с дълго­летие и живял над три века. Освен това многобройните евро­пейски пътници, които са успели да срещнат в Индия хата-йоги, потвърждават факта, че тези, които са на 80, 90 и повече години, изглеждат на не повече от на 30 или 40. Посе­тилият преди време нашата страна йог Жое Клемендоре на своите 45 години изглеждаше като 20-годишен младеж.
Хата Йога е пътят към отличното здраве и тя започва чрез трениране на тялото. Нейната цел е да направлява енергиите на живота — било да продължава живота, било да събуди духовни енергии, необходими за усъвършенствуване на чове­ка. Хата Йога, която се основава върху упражняването на Асана (физически пози) и Пранаяма (волеви контрол на ди­шането) на фона на концентрация на ума и обща релаксация (на мускулите и психиката), има за цел поддържането на крепко здраве, продължаването на младостта и живота при наличието на отлична психофизическа хармония. Накратко — Йога ни помага да живеем правилно и в пълна хармония с природата.
Хата Йога представлява "азбуката" на космическата наука Йога, първото нейно необходимо стъпало. Защото единстве­но чрез съвършено физическо здраве и контрол върху дей­ността на тялото е възможно да се достигне психическо, духовно и морално здраве. Това е причината най-големите учители на Йога да задължават своите ученици в началото с практиката на Хата Йога. Да се подценява Хата Йога значи да се подценява изобщо значението на тялото.
Кой може да практикува Хата Йога? Разбира се, всеки мо­же да извлече полза от сериозното методично занимаване с Хата Йога — здрави и болни, мъже и жени от 10 до 60-го-дишна възраст (преди и след тези възрастови граници трябва да се консултират със специалист), лица от всички професии и социални слоеве. Хата Йога е ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ!

 

Венцислав Евтимов "Йога" 1992 София

Допълнителна информация