Пратяхара

 ЗАБРАВЕНИЯТ СТАДИЙ НА ЙОГА

Пратяхара сама по себе си е наричана Йога,
тъй като тя е най-важният член
в Йогическата садхана.
СВАМИ ШИВАНАНДА

Йога е необятна система от духовни практики за вътрешен растеж. Класическата система на Йога осъществява тази цел при преминаване през осем стадия, наричани членове, всеки със свое място и функции. Вероятно най-малко познатият сред тях е пратяхара. Колцина са онези, дори учители по Йога, които могат да определят пратяхара? Участвали ли сте някога в занимания по пратяхара? Виждали ли сте книга по пратяхара? Можете ли да посочите няколко важни техники от пратяхара? Правите ли пратяхара като част от вашата йогическа практика? Докато не разберем пратяхара, ще си останем лишени от един неразделен аспект на Йога, без който системата не може да работи.

Като петият от осемте члена, пратяхара заема централно място. Някои йоги я нареждат сред външните аспекти на Йога, други - сред вътрешните. И двете класификации са правилни, защото пратяхара заема ключово място между външните и вътрешните аспекти на Йога - тя ни показва как да се придвижим от едните към другите. Не е възможно да се премине от асани направо към медитация. Това изисква скачане от тялото към ума, като забравим какво има между тях. За да извършим този преход, дишането и сетивата, които свързват тялото и ума, трябва да бъдат поставени под контрол и правилно развити. Ето къде се появяват пранаяма и пратяхара. С пранаяма ние контролираме нашите жизнени енергии и импулси, а с пратяхара овладяваме неуправляемите си сетива - двете предпоставки за успешна медитация.

Какво е пратяхара?
Терминът пратяхара се състои от две санскритски думи,
прати и ахара. Ахара означава „храна" или „нещо, което
приемаме в себе си отвън". Прати е представка, която
означава „против, срещу" или „намаляване, изчезване".
Пратяхара означава буквално „контрол над ахара" или
„придобиване на господство над външните влияния". Тя се
сравнява с отдръпването на крайниците на костенурката в
черупката й - костенурковата черупка е умът, а сетивата са
крайниците. Терминът обикновено е превеждан като
„оттегляне от сетивата", но съдържа в себе си много повече
значения.
Според йогическата теория има три равнища на ахара,
или храна. Първото е физическата храна, която доставя петте
елемента, необходими за хранене на тялото. Второто са
впечатленията, които носят фини субстанции, необходими за
хранене на ума - усещанията за звук, допир, цвят, вкус и ми-
рис. Третото равнище на ахара са нашите връзки, хората, ко-
ито сме скътали в сърцата си - те хранят душата и ни влияят с
гуните на саттва, раджас и тамас.
Пратяхара е двустранна. Тя се състои в оттегляне от пог-
решната храна, погрешните впечатления и погрешните връз-
ки, като същевременно се откриваме за правилната храна,
правилните впечатления и правилните връзки. Ние не можем
да контролираме нашите ментални впечатления без правилно
хранене и правилни взаимоотношения, но първостепенната
значимост на пратяхара се крие в управлението на сетивните
впечатления, което освобождава ума ни, за да се насочи
навътре.
Чрез оттегляне на нашето съзнание от негативните впе-
чатления пратяхара укрепва имунитета на ума. Също както
здравото тяло може да противостои на токсини и микроби,
така здравият ум може да отблъсне негативните сетивни
вли-
яния около себе си. Ако лесно се разстройвате от шума и бър-
котията в средата около вас, практикувайте пратяхара. Без
нея вие не ще бъдете в състояние да медитирате.
Има четири главни форми на пратяхара: индрия-пратя-
хара - контрол над сетивата; прана-пратяхара - контрол над
прана; карма-пратяхара - контрол над действието; мано-пра-
тяхара - оттегляне на ума от сетивата. Всяка форма си има
свои особени методи.

Допълнителна информация